Chính sách

1. Đào tạo

RNG coi trọng việc đào tạo và tự đào tạo đội ngũ nhằm không chỉ nâng cao chuyên môn mà còn cả tinh thần trách nhiệm, sự gắn kết trong nội bộ. Sự trưởng thành của từng cá nhân góp phần vào sự lớn mạnh chung của cả doanh nghiệp.

2. Thăng tiến

RNG thúc đẩy sự đóng góp của các thành viên chủ động đưa ra các dự án và trở thành những người phụ trách các dự án - Sự thăng tiến của các thành viên dựa vào chính thành công của dự án mà họ phụ trách.

3. Thưởng

RNG là công ty có quy chế thưởng đặc biệt và duy nhất ở Việt Nam khi công nhận các quyền lợi được hưởng của các thành viên trong từng sản phẩm - dịch vụ và cả quá trình phát  triển chung. Lợi nhuận hàng năm được RNG chia đều cho ba nhóm: Cổ đông - Nhân viên - Tái đầu tư

4. Cổ phần

RNG khuyến khích nhân viên trong công ty trở thành cổ đông khi xác lập quyền mua cổ phần ưu tiên cho tất cả nhân viên. RNG mong muốn mỗi nhân viên sẽ làm chủ chính công việc của mình để từ đó làm việc và đóng góp công sức xây dựng doanh nghiệp vì chính quyền lợi thiết thân.